Profesori

Cadrele didactice care predau A�n cadrul SecA?iei de JaponezA?:

  • Profesor dr. Andrei AVRAM (colaborator) a�� lingvisticA?, limbA? contemporanA?, tipologie lingvisticA?
  • ConferenA?iar dr. Anca FOCAzENEANU (coordonatorul secA?iei) a�� practica limbii, lingvisticA?, civilizaA?ie, structura limbii
  • Lector dr. Alexandra GHEORGHE a�� civilizaA?ie, literaturA? AYi culturA?, practica limbii
  • Lector dr. Ruxandra RAIANU a�� practica limbii, lingvisticA?, structura limbii
  • Lector drd. Roman PAAzCA a�� practica limbii, literaturA? AYi culturA?, teoria literaturii, culturA? popularA?
  • Lector dr.A�Hideki A?tani (specialist Japan Foundation) a�� practica limbii, conversaA?ie, metodicA?
  • Asistent drd. Flavius FLOREA a�� practica limbii, literaturA? AYi culturA?
  • AsistentA�Akihisa YonedaA�(specialist Japan Foundation) a�� practica limbii, conversaA?ie
  • SteluA?a Maxim (bibliotecar)

(informaA?ii suplimentare despre fiecare profesor se pot gA?si pe paginile personale)

a�� A�n plus, periodic, au loc prelegeri, conferinA?e sau workshop-uri susA?inute de invitaA?i din RomA?nia sau din strA?inA?tate (profesori invitaA?i din Europa prin programul Erasmus sau profesori din Japonia)

a�� de asemenea, SecA?ia de JaponezA? se bucurA? de colaborarea unor voluntari japonezi pentru activitA?A?i extra-curriculare

a�� A�ncepA�nd cu anul 2010, pe baza acordurilor de colaborare semnate cu universitA?A?ile partenere din Japonia, SecA?ia primeste AYi vizita unor studenA?i / masteranzi care efectueazA? stagii de practicA? pedagogicA? AYi participA? la diverse activitA?A?i A�mpreunA? cu studenA?ii romA?ni

A�

Toate cadrele didactice ale secA?iei au beneficiat de stagii de specializare A�n Japonia de cel puA?in 1 an, precum AYi de training-uri de metodologia predA?rii limbii japoneze, toA?i deA?inA�nd diplome de absolvire ale acestor training-uri. De asemenea, membrii secA?iei participA? A�n mod constant la programe de specializare organizate de Japan Foundation, de APJR sau de alte instituA?ii.

Cadrele didactice participA? cu prezentA?ri AYtiinA?ifice la colocvii, seminarii AYi simpozioane internaA?ionale AYi naA?ionale AYi publicA?, A�n medie, cA�te douA? articole AYtiinA?ifice pe an A�n reviste romA?neAYti AYi internaA?ionale.

AZn ultimii ani, membrii secA?iei au publicat o serie de traduceri din literaturA? japonezA? la edituri de prestigiu, precum AYi materiale didactice AYi cursuri la Editura UniversitA?A?ii din BucureAYti.

Doi membri ai secA?iei au fA?cut sau fac parte din Consiliul Director al AsociaA?iei Profesorilor de Limba JaponezA? din RomA?nia (Anca FocAYeneanu a�� preAYedinte 2005-2008 AYi Roman PaAYca a�� vicepreAYedinte 2005-2008, preAYedinte 2008-2011).

Share